Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 05/05/2020


Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Sprake is van een behandelovereenkomst indien de cliënt na de eerste sessie een nieuwe datum heeft afgesproken.

De behandelovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.


Artikel 2

Verantwoordelijkheden psycholoog


Beroepscode

De psycholoog handelt volgens de beroepscode van het NIP. Deze beroepscode is te vinden op de website van het NIP: www.psynip.nl.


Inzicht behandelproces

De psycholoog geeft de cliënt inzicht in het behandelproces.


Annuleren door psycholoog

Indien een afspraak met de psycholoog van de zijde van de psycholoog moet worden geannuleerd, zal de cliënt hiervan op de hoogte worden gesteld en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.


Artikel 3

Beëindigen behandelovereenkomst


De psycholoog en de cliënt bepalen in overleg dat sessies niet meer nodig zijn.

De psycholoog geeft mondeling, schriftelijk of via e-mail aan geen sessies meer te geven.

De cliënt geeft mondeling, schriftelijk of via e-mail aan geen sessies meer te willen afspreken.

De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden, de behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de psycholoog.

De psycholoog is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de psycholoog, de psycholoog niet bekwaam genoeg is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege indien geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken is tussen de psycholoog en de cliënt.


Artikel 4

Verantwoordelijkheden cliënt


Identificatie

De cliënt dient zich op verzoek van de psycholoog te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs.


Bereikbaarheid cliënt

De cliënt is verantwoordelijk dat hij goed bereikbaar is. Daartoe verschaft de cliënt de psycholoog zijn juiste adres, telefoonnummer, e-mailadres en de gegevens van de huisarts. Wijzigingen dient de cliënt zo spoedig mogelijk door te geven.


Annuleren door cliënt

Indien een cliënt om welke reden dan ook een afspraak wilt annuleren, dient hij dat zo spoedig mogelijk te doen in eerste instantie telefonisch en zo nodig via e-mail.

Een afspraak moet uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de geplande afspraak worden geannuleerd.

Indien niet binnen 24 uur wordt geannuleerd worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht.


Continuïteit afspraken

Sessies vinden met regelmaat plaats voor  een doorgaand proces.


Informatie verstrekking

De cliënt is verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn proces. Dit betekent dat als de cliënt vindt dat de behandeling niet helpt, de cliënt iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens is, de cliënt dit aangeeft.


Artikel 5

Privacy


NIP

De psycholoog handelt volgens de privacyregels vanuit de Beroepscode van het NIP.


Online therapie

Het gebruikte platform om te beeldbellen voldoet aan de ISO27001 en NEN7510 in het belang van de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens.


Relatietherapie

Bij informatieverstrekking in het kader van relatietherapie wordt uitsluitend informatie gegeven als beide partners schriftelijk toestemming geven.


Artikel 6

Betalingsvoorwaarden


Tenzij anders overeengekomen, ontvangt de cliënt direct na afloop van de afspraak een online betaalverzoek.


Artikel 7

Betalingstermijn


De cliënt dient het betaalverzoek binnen 14 dagen na de datum van ontvangst te betalen.


Artikel 8

Betalingsherinnering


Indien de cliënt niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Hiervoor wordt € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Overmacht moet ten allen tijde met de psycholoog besproken kunnen worden.


Artikel 9

Rente


Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de declaratiedatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daar enige ingebrekestelling voor nodig zal zijn. De psycholoog is dan gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag zolang de cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet.


Artikel 10

Incassomaatregelen


Indien een cliënt niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen.


Artikel 11

Buitengerechtelijke kosten


Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de door de cliënt aan de psycholoog verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de cliënt. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00.


Artikel 12

Opschorting afspraken


Zolang de cliënt de declaratie nog niet heeft voldaan, is de psycholoog gerechtigd verdere afspraken op te schorten, tenzij het belang van de cliënt zich naar oordeel van de psycholoog daartegen verzet.


Artikel 13

Klachtenprocedure


Indien de cliënt klachten heeft over het handelen van de psycholoog, dient hij dat eerst bij de psycholoog kenbaar te maken. Indien de klacht naar oordeel van de cliënt niet naar genoegen is afgehandeld, kan de cliënt een officiële klacht indienen. Voor de van toepassing zijnde klachtenprocedure wordt verwezen naar de website van het NIP: www.psynip.nl.


Artikel 14

Beperking aansprakelijkheid


De psycholoog is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in dossiers van artsen, specialisten en/of andere zorgverleners niet heeft verstrekt.

Indien de psycholoog om welke reden dan ook jegens de cliënt aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de totale waarde van de door de psycholoog aan de cliënt in rekening gebrachte declaraties, met een maximum van vijf declaraties. De aansprakelijkheid van de psycholoog is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

De psycholoog is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en derhalve niet voor indirecte en/of vervolgschade.

Iedere aanspraak van de cliënt op de psycholoog vervalt indien de cliënt deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij de psycholoog binnen zes maanden nadat de cliënt de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming kan pas ontstaan indien de cliënt de psycholoog schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en de psycholoog nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de psycholoog.


nl_NLNL